Skip to the content

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van PowerSports Brielle.

Aanmelding als lid vindt plaats via www.powersportsbrielle.nl/lid-worden-van-powersports-brielle. Men is lid van PowerSports Brielle vanaf het aanmelden tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap. PowerSports Brielle is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van PowerSports Brielle gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Betaling geschiedt via automatische incasso. Deze wordt aan het begin van de maand uitgevoerd. Indien de contributie niet geincasseerd kan worden of de incasso gestorneerd wordt, worden er (stornerings) kosten van ten minste €5,00 in rekening gebracht. Dit zijn kosten die onze incasso-partner rekent. Wij berekenen deze kosten door.

Let op: de tegenrekening waarmee de incasso plaats vindt, wordt uitsluitend gebruikt voor het incasseren van contributie. Indien een automatische incasso niet is gelukt, maak dan niet zelf het resterende bedrag over, maar neem aub. contact met ons op via info@powersportsbrielle.nl. 

Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een herinnering worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde herinnering, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Indien het lid na een periode van twee weken in gebreke gebleven is, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd. PowerSports Brielle is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen. PowerSports Brielle behoudt zich het recht voor om tarieven en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig gewenst is. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven. 

Opzeggen dient per e-mail te gebeuren. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand welke aanvangt aan het einde van de periode waarin men zich op dat moment bevindt. PowerSports Brielle behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van abonnementsgeld.

Wijzigen van abonnement dient via e-mail doorgegeven te worden. Indien gekozen wordt voor een abonnement met een groter aantal lessen, kan het abonnement indien gewenst gelijk ingaan (de reeds betaalde contributie wordt dan verrekend), of aan het einde van de periode waarin men zich op dat moment bevindt. Indien gekozen wordt voor een abonnement met een kleiner aantal lessen, eindigt het huidige abonnement na een maand welke aanvangt aan het einde van de periode waarin men zich op dat moment bevindt. 

PowerSports Brielle is gesloten op officiële en erkende feestdagen tenzij anders aangegeven. In principe zijn de trainingslocaties in de zomervakantie geopend, maar het is mogelijk dat PowerSports Brielle tijdens deze periode een alternatief rooster aanbiedt. Dit kan inhouden dat er wordt lesgegeven in de buitenlucht of op een alternatieve locatie. Restitutie van lesgeld als wij gesloten zijn is niet mogelijk.

PowerSports Brielle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies c.q. diefstal van goederen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade (bijv. emotionele schade) tijdens trainingen of wedstrijden evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het volgen van trainingen, clinics of cursussen bij PowerSports Brielle. Deelname is geheel voor eigen risico, het jaarlijks doen van een erkende sportkeuring wordt aanbevolen. Op basis van het rapport kunnen er trainingsdoelen aanscherpt worden. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient U dit altijd voor de les bij de instructeur te melden. Deze beslist of deelname verantwoord is. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en algemene voorwaarden van PowerSports Brielle en hiernaar te handelen.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PowerSports Brielle aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de student en PowerSports Brielle, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar PowerSports Brielle is gevestigd.

Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en harddrugs, krachtens de opiumwet, is binnen PowerSports Brielle niet toegestaan. De instructeur van PowerSports Brielle behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de overtreder(ster) de toegang tot de trainingslocatie(s) van PowerSports Brielle te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggaaf van lesgelden. De technieken die gedurende de lessen worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt gedurende de lessen onder toezicht van een instructeur van PowerSports Brielle en tijdens wedstrijden als sportbeoefening. Daarbuiten mag dit alleen ter verdediging van jezelf of anderen in een noodsituatie. Het artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (noodweer) luidt als volgt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding”. Het gebruik van het geleerde voor kwade doeleinden, zoals zinloos geweld, resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van deze sport en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van deze sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende PowerSports Brielle en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden (o.a. werkgever) ten deze.

Gratis proefles!

Wil je kijken of een van onze trainingen iets voor je is? Volg een gratis proefles!

PowerSports Brielle

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Mail: info@powersportsbrielle.nl

Bel of app: 06-81057214.

Meer informatie over PowerSports!

Word nu lid van PowerSports Brielle!

Ben je klaar om aan de slag te gaan? Meld je nu aan als lid!